Umowa kupna sprzedaży Indywidualnej Kwoty Mlecznej (wzór pdf)

Umowa kupna sprzedaży Indywidualnej Kwoty Mlecznej (wzór pdf)

UWAGA:

  • Kopię zawartej umowy wraz z Wnioskiem o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do KI (na formularzu ARR) sprzedający składa osobiście lub przesyła listem poleconym do dyrektora OT ARR (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę zbywcy) w terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego.
  • Dodatkowo dostawca hurtowy będący sprzedającym KI musi – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – przedstawić jej kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania KI. Podmiot skupujący potwierdza stopień wykorzystania KI we Wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do KI.
  • Producent, który dokonał zbycia swojej kwoty indywidualnej lub jej części, nie będzie mógł otrzymać KI z krajowej rezerwy przez 5 lat od dnia zbycia.
  • Producent, który otrzymał kwotę indywidualną z krajowej rezerwy, nie może jej sprzedać ani podarować przez 2 lata, chyba że najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia zrzeknie się pisemnie kwoty indywidualnej otrzymanej z krajowej rezerwy.
Zobacz ogłoszenia sprzedaży kwoty mlecznej na OGLOSZENIA.MlecznaFerma.pl